preloder

Жаңалықтар

АО «Forteleasing» (ФортеЛизинг) подвел итоги деятельности Общества за 8 месяцев текущего года

За 8 месяцев текущего года АО «Forteleasing» провел лизинговые сделки на общую сумму 2 млрд.тенге, при этом активы Общества выросли на 15%. Показатели ROA и ROE, которые характеризуют способность Общества эффективно использовать свои ресурсы для получения прибыли, находятся на уровне 4,6% и 6,8% соответственно. Ещё один важный финансовый показатель – уровень ликвидности Общества, также остается одним из наиболее высоких на рынке, так, коэффициент текущей ликвидности (отношение текущих оборотных активов к краткосрочным обязательствам) составляет 7,7%.

Continue reading «АО «Forteleasing» (ФортеЛизинг) подвел итоги деятельности Общества за 8 месяцев текущего года»

Листингілік компанияның директорлар кеңесінің (акционерлік қоғамнан өзге ұйымдастырушылық құқықтық нысанында құрылған, листингілік компанияның бақылау кеңесінің) немесе листингілік компанияның тиісті органымен ірі мәміле жасау және мынадай талаптарға сәйкес келетін мәмілелер жасау туралы ақпарат, қоғамның жасауға мүдделілігі бар және қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелер жасау туралы шешім қабылдаған күні құны қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінен он және одан көп пайызды құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иелігінен шығаруға байланысты мәміле болып табылады